Xác định chi phí liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù

Thứ hai, 19/02/2024 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao hướng dẫn phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ đối với các mỏ khoáng sản khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù tại Thông báo số 311/TB-VPCP ngày 07/8/2023 và Thông báo số 368/TB-VPCP ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù), thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nhận diện các khó khăn, vướng mắc để có cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Theo nội dung báo cáo của Cục Quản lý đầu tư xây dựng – Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của một số Ban QLDA thuộc Bộ Giao thông vận tải, và ý kiến phản ánh tại Hội nghị triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ, thì danh mục các chi phí có liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù đã được Bộ Giao thông vận tải, các chủ đầu tư, nhà thầu nhận diện và liệt kê tương đối chi tiết. Tuy nhiên, việc xác định chi phí của một số khoản mục còn chưa thống nhất giữa các địa phương, giữa các dự án; còn có nhận thức khác nhau trong xác định và phân bổ các chi phí có liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù.

Vì vậy, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm ngành giao thông, các dự án quan trọng quốc gia, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm, chỉ đạo các các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai các nội dung đã được Bộ Xây dựng có ý kiến tại văn bản số 4166/BXD-KTXD ngày 15/9/2023; các nội dung tại văn bản số 22/TBLT-BXD-BGTVT thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Hội nghị triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xác định đầy đủ danh mục và làm rõ sự khác nhau giữa các khoản mục chi phí liên quan đến cấp mỏ và khai thác vật liệu theo cơ chế đặc thù (giao mỏ cho nhà thầu khai thác vật liệu) với cơ chế đấu thầu khai thác vật liệu thông thường; trong đó cần lưu ý:

- Các khoản mục chi phí đã có đủ căn cứ, cơ sở xác định, điều kiện để thanh toán cho nhà thầu,

- Các khoản mục chi phí chưa có hướng dẫn hoặc có vướng mắc trong quá trình xác định; đề xuất các giải pháp xử lý theo hướng làm rõ cấp có thẩm quyền hướng dẫn hoặc xem xét, xử lý và trách nhiệm của các chủ thể liên quan, đảm bảo việc tổ chức cấp mỏ, khai thác mỏ được thống nhất, làm cơ sở để xác định đúng, đủ, khách quan, minh bạch các khoản mục chi phí có liên quan theo quy định pháp luật.

3. Hướng dẫn xác định các chi phí có liên quan đến khai thác vật liệu tại mỏ theo cơ chế đặc thù theo hướng:

- Đối với các chi phí khai thác, vận chuyển (gắn với khối lượng khai thác): xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Đối với các chi phí có tính chất chung (như: chi phí chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, bồi thường hoa màu, tài sản trên đất; chi phí xây dựng các công trình tạm, phụ trợ phục vụ khai thác vật liệu; chi phí tư vấn có liên quan; các khoản thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan): căn cứ các quy định và hướng dẫn của pháp luật có liên quan để xác định.

4. Hướng dẫn Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng thanh toán các chi phí tuân thủ pháp luật và hợp đồng đã ký kết.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 641/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)