Hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt

Thứ hai, 13/09/2021 16:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3712/BXD-HTKT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho ý kiến việc thực hiện lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt.

1. Chủ trương cải thiện ô nhiễm tại các bãi rác bằng các cộng nghệ xử lý chất thải rắn sử dụng lò đốt có hệ thống xử lý khí thải của tỉnh Bắc Giang theo nội dung văn bản số 2663/TNMT-BVMT, đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường là cần thiết và phù hợp với Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược để việc thực hiện quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được đồng bộ, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường.

2. Mục 2.12.4 của QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (ban hành theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) quy định:

- Các trạm trung chuyển chất thải rắn, cơ sở xử lý chất thải rắn hiện hũu không đảm bảo các quy định trên khi thực hiện về khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT) phải thực hiện đánh giá tác động môi trường để bổ sung các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh theo quy định.

- Đối với các cơ sở xử lý cấp tỉnh, trong trường hợp vẫn không đảm bảo yêu cầu về khoảng cách ATMT theo quy định, cho phép áp dụng bổ sung các biện pháp xử lý môi trường tiên tiến để giảm khoảng cách ATMT, khi đó khoảng cách ATMT của cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung cấp tỉnh được xác định thông qua công cụ đánh giá tác động môi trường.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp các bãi rác hiện trạng đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của địa phương. Nghiên cứu bổ sung giải pháp trồng dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng cơ sở xử lý, bảo đảm phù hợp theo quy định và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3712-BXD-HTKT_13092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3712/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)