Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 06/12/2021 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri cho rằng: “Theo quy định tại điểm a, Điều 24, Luật Đầu tư công năm 2019 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: “Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi” là chưa phù hợp. Kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung thêm đối tượng thực hiện là “Ban Quản lý dự án chuyên ngành” là đối tượng tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, vì đây là cơ quan được giao trực tiếp làm chủ đầu tư nên việc bổ sung thêm đối tượng này sẽ rút ngắn thời gian, thủ tục trong quá trình thực hiện.

Về việc kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 5025/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, Điều 24, Luật Đầu tư công năm 2019, Cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ thực hiện việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, việc tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do tổ chức, cá nhân hoặc nhà thầu tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện. Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng “Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực được thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án khác hoặc thực hiện một số công việc tư vấn trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao và đáp ứng yêu cầu về điều kiện năng lực theo quy định khi thực hiện công việc tư vấn”. Theo đó, việc giao cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành tham gia lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5025/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)