Lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các dự án trong cụm công nghiệp

Thứ ba, 31/10/2023 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4926/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn về việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các dự án trong cụm công nghiệp.

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp quy định:

“1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo quy định về quy hoạch chi tiết khu chức năng tại Luật Xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và các quy định pháp luật khác có liên quan.”

Căn cứ khoản 2 Điều 28 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định:

“2. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trong khu chức năng gồm:

a) Nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng gồm việc xác định chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất, thiết kế đô thị; bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giới lô đất; đánh giá môi trường chiến lược;

b) Bản vẽ của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được thể hiện theo tỷ lệ 1/500;

c) Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết xây dựng được xác định trên cơ sở kế hoạch đầu tư;

d) Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt là cơ sở để cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng.”

Do đó, việc lập, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng trong cụm công nghiệp căn cứ theo nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4926/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)