Xác định khối lượng nạo vét và định mức công tác nạo vét trong dự toán xây dựng công trình

Thứ năm, 02/11/2023 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4978/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Nam – Bộ Giao thông vận tải về việc xác định khối lượng nạo vét và định mức công tác nạo vét trong dự toán xây dựng công trình.

Việc áp dụng hoặc tham khảo hệ thống định mức xây dựng do các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật số  62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã ban hành định mức dự toán công tác xây dựng tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD và phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD để phục vụ lập và quản lý chi phí các Dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, các công tác nạo vét công trình thủy thuộc nhóm công tác thi công đất, đá, cát đã được quy định định mức tại Chương II Thông tư số 12/2021/TT-BXD (mã hiệu AB.70000-AB.82000). Phương pháp đo bóc khối lượng đối với các công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định tại điểm 5.2 khoản 5 Phần II Phụ lục VI Thông tư số 13/2021/TT-BXD; đồng thời, khoản 6 Phần II Phụ lục VI Thông tư này đã quy định nguyên tắc, phương pháp khối lượng trong nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng thi công xây dựng. Cụ thể như sau:

Về nội dung định mức: Theo thuyết minh chung tại Chương II, định mức công tác đào đất (đá) được quy định cho 1m3 đào hoàn chỉnh theo quy định; được tính cho 1m3 nguyên thổ (hoặc nguyên khai) đo tại nơi đào. Theo đó, định mức công tác nạo vét (mã hiệu AB.70000-AB.82000) được tính cho 100m3 đất nguyên thổ đo tại nơi nạo vét theo từng loại đất với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể (như nạo vét bằng tàu hút, tàu hút bụng, tàu cuốc, máy đào gầu dây, tàu ngoạm; chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả,...).

Về phương pháp đo bóc khối lượng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VI Thông tư số 13/2021/TT-BXD:

- Tại điểm 5.2 khoản 5 Phần II quy định “Khối lượng công tác đào, đắp được tính theo kích thước trong bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, không tính thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt”.

- Tại điểm 6.1, điểm 6.2 khoản 6 Phần II quy định “Khi lập hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư phải quy định rõ nguyên tắc, phương pháp đo bóc khối lượng khi nghiệm thu, thanh toán và quyết toán hợp đồng”; “Nếu trong hợp đồng không có thỏa thuận khác thì nguyên tắc đo bóc khối lượng các công tác xây dựng chủ yếu theo hướng dẫn tại khoản 5 và các quy định khác có liên quan”.

Trường hợp áp dụng định mức công tác nạo vét (mã hiệu AB.70000-AB.82000) để xác định dự toán chi phí xây dựng công trình như nêu tại văn bản số 1829/TCTBĐATHHMN-ATHH, thì Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn căn cứ các quy định nêu trên và yêu cầu của hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong hồ sơ thiết kế (nếu có) để xác định khối lượng dự toán công tác nạo vét tương ứng (độ sâu, bề rộng nạo vét theo chuẩn tắc thiết kế và độ sâu, bề rộng nạo vét vượt quá theo tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong hồ sơ thiết kế (nếu có)) đảm bảo nguyên tắc xác định đúng, đủ khối lượng theo yêu cầu thiết kế.

Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng các gói thầu thi công cần thực hiện trên cơ sở các quy định của hợp đồng đã ký kết, khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu phù hợp với phạm vi, yêu cầu của thiết kế; các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu áp dụng cho công trình; phù hợp với hồ sơ mời thầu, loại hợp đồng xây dựng, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chi phí, về hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, công trình và quy định của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4978/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)