Bộ Xây dựng cho ý kiến chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 9 thuộc dự án gia cố các hầm cầu yếu kết hợp mở với các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM

Thứ năm, 21/03/2024 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1820/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 26/6/2023, văn bản số 284/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 26/01/2024 của Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải (Ban QLDA 85) đề nghị cho ý kiến về chỉ số giá xây dựng để áp dụng cho gói thầu số 9 thuộc Dự án gia cố các hầm cầu yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (sau đây gọi tắt là gói thầu số 9). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1218/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, cơ sở pháp lý cho ý kiến

- Việc cho ý kiến chỉ số giá xây dựng gói thầu số 9 được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông vận tải trong phạm vi hồ sơ gửi kèm văn bản số 1820/BQLDA85-ĐHDA1;  thông báo kết quả tính toán xác định chỉ số giá tại văn bản số 1232/VKT-BĐS ngày 07/6/2023 của Viện Kinh tế xây dựng (hoàn thiện hồ sơ ngày 26/01/2024 theo đề xuất của Ban QLDA 85 tại văn bản số 284/BQLDA85-ĐHDA1).

- Theo Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để phê duyệt Dự án là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, chỉ số giá xây dựng gửi xin ý kiến được tính toán trên cơ sở Thông tư số 14/2019/TT-BXD. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Bộ Xây dựng có ý kiến đối với chỉ số giá xây dựng gửi kèm văn bản số 1820/BQLDA85-ĐHDA1.

2. Một số ý kiến về hồ sơ chỉ số giá xây dựng gói thầu số 9

2.1. Về nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng

Tại điểm c ĐKC 35.1 Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu đã thỏa thuận áp dụng chỉ số giá xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, theo văn bản số 1820/BQLDA85-ĐHDA1, trong danh mục chỉ số giá do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế công bố không có chỉ số giá nhân công và đá các loại cho công trình đường sắt. Do đó, Chủ đầu tư đã tổ chức xác định chỉ số giá và gửi Bộ Xây dựng có ý kiến theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Đề nghị Chủ đầu tư xem xét, rà soát lại thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết để điều chỉnh (nếu cần thiết), đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng và quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, đủ căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng.

2.2. Về chủ thể thuê đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá

Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Điều 13 Thông tư số 14/2019/TT-BXD, chủ thể thuê đơn vị tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định để tính toán chỉ số giá xây dựng là Chủ đầu tư. Theo hồ sơ gửi kèm văn bản số 1820/BQLDA85-ĐHDA1, chủ thể thuê đơn vị tư vấn tính toán chỉ số giá xây dựng là nhà thầu thi công xây dựng. Do đó, đề nghị Chủ đầu tư rà soát, thực hiện việc tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng đúng quy định nêu trên.

2.3. Về tổ chức, cá nhân xác định chỉ số giá

- Đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng là Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

- Cá nhân chủ trì xác định chỉ số giá xây dựng là ông Nguyễn Văn Đoàn có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng phù hợp với công việc thực hiện theo quy định.

2.4. Về sự phù hợp của nguồn dữ liệu tính toán và phương pháp xác định

a) Về nguồn dữ liệu tính toán

- Đối với chỉ số giá nhân công xây dựng: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng các loại bậc thợ chủ yếu của các gói thầu sử dụng để xác định chỉ số giá nhân công xây dựng, chỉ số giá máy thi công theo các Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tương ứng với từng thời điểm tính toán trên cơ sở hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

- Đối với chỉ số giá đá các loại: Đơn vị tư vấn sử dụng giá đá dăm 4x6 gán cho giá đá ba lát để xác định chỉ số giá đá ba lát của gói thầu số 9 nhưng chưa phân tích, đánh giá về sự tương đồng của chủng loại, quy cách, tính chất cơ lý, thành phần hạt của đá 4x6 với đá ba lát; chưa đánh giá sự tương đồng của mức độ biến động của giá đá 4x6 với mức độ biến động của giá ba lát cũng như xu thế biến động chỉ số giá đá xây dựng do địa phương công bố trong thời gian này. Đồng thời, đơn vị tư vấn chỉ sử dụng giá đá dăm 4x6 theo công bố giá của tỉnh Quảng Bình để tính toán, chưa có phân tích, đánh giá tính tương đồng về mức độ biến động giá đá 4x6 giữa tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Như vậy, việc sử dụng nguồn dữ liệu về giá đá nêu trên là chưa phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2019/TT-BXD về thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu tính toán.

Đề nghị Ban quản lý dự án 85 yêu cầu đơn vị tư vấn làm rõ cơ sở, căn cứ sử dụng giá đá 4x6 để xác định chỉ số giá đá ba lát để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng của gói thầu số 9, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, đủ điều kiện để điều chỉnh giá hợp đồng.

b) Về tỷ trọng chi phí để xác định chỉ số giá

Tỷ trọng chi phí các loại nhân công xây dựng, đá xây dựng để tính toán chỉ số giá xây dựng được đơn vị tư vấn xác định theo dự toán các gói thầu được duyệt trên cơ sở quy định tại khoản 6 Điều 8 Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

c) Về phương pháp xác định chỉ số giá

Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được đơn vị tư vấn sử dụng để tính toán phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

d) Về thời điểm gốc và thời điểm tính toán

Theo thỏa thuận của các bên tại  ĐKC 35.1 và Điều 3 Phụ lục số 1 Hợp đồng thi công xây dựng, gói thầu số 9 phải được nghiệm thu và thanh toán theo giai đoạn hoàn thành (số lần được thanh toán tối đa là 02 lần/tháng). Mặt khác theo thuyết minh tại kết quả tính toán chỉ số giá xây dựng của gói thầu số 9, thời điểm gốc/thời điểm tính toán chỉ số giá xây dựng là 28 ngày trước ngày đóng thầu/ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán.

Đề nghị Chủ đầu tư rà soát để quyết định thời điểm gốc, thời điểm tính toán, về chỉ số giá xây dựng đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD, hợp đồng đã ký và phụ lục hợp đồng (nếu có), đảm bảo kết quả tính toán chỉ số giá đủ điều kiện, phù hợp để thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng.

Bộ Xây dựng lưu ý: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự hợp lý của hồ sơ xin ý kiến; về sự phù hợp của giá nhân công, giá đá xây dựng; về trị số chỉ số giá xin ý kiến; về sự phù hợp của các yếu tố này với nội dung hợp đồng các bên đã ký; sự phù hợp của các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, gói thầu và các quy định của pháp luật sử dụng để xác định chỉ số giá xây dựng.

Trên cơ sở  ý kiến tại mục 2 văn bản này, ý kiến của đơn vị tư vấn tại văn bản số 1232/VKT-BĐS, Chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện chỉ số giá trên nguyên tắc chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic về căn cứ, cơ sở tính toán giữa các gói thầu và tại các thời điểm xác định chỉ số giá các gói thầu; đảm bảo đúng với các nội dung đã được thỏa thuận trong hợp đồng; đảm bảo đúng quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng áp dụng cho Dự án, gói thầu và quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1218/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)