Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5

Thứ ba, 19/03/2024 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là CTMTQG GNBV dự án 5) và Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo của CTMTQG GNBV dự án 5, các địa phương đã triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đối với CTMTQG GNBV dự án 5 là 1.306 tỷ đồng để các địa phương triển khai thực hiện.

Để đảm bảo việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra của năm 2024, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tập trung triển khai hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng thuộc Đề án; đẩy mạnh giải ngân vốn NSTW đã cấp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia CTMTQG GNBV dự án 5 theo quy định.

2. Báo cáo các nội dung sau và gửi Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2024 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

(i) Kết quả thực hiện, kết quả giải ngân vốn NSTW đã cấp cho CTMTQG GNBV dự án 5 tính đến ngày 31/3/2024 (quý I) theo mẫu Phụ lục V Thông tư số 01/2022/TT-BXD đính kèm.

(ii) Kế hoạch thực hiện và ước đạt tỷ lệ giải ngân vốn NSTW đã cấp đến hết ngày 31/12/2024.

(iii) Kết quả phân bổ vốn NSTW năm 2024 đã cấp cho các huyện.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1186-BXD-QLN_19032024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1186/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)