Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII

Thứ năm, 20/02/2014 10:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 268/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII về việc “Đề nghị căn cứ quy mô, tính chất và mục tiêu đầu tư của chương trình, dự án đề nghị quy định rõ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành được thành lập Ban quản lý dự án để tổ chức thực hiện dự án trong suốt quá trình đầu tư, không giao cho các chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, không có chuyên môn trong hoạt động xây dựng như hiện nay”.

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 và Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì có 2 cấp quản lý đối với dự án đầu tư xây dựng là người quyết định đầu tư và chủ đầu tư.

Tại khoản 2 Điều 45 Luật Xây dựng và khoản 1 Điều 33 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP có quy định Người quyết định đầu tư quyết định lựa chọn hình thức quản lý dự án.

Như vậy, trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành là người quyết định đầu tư thì cơ quan này hoàn toàn có quyền quyết định việc thành lập ban quản lý dự án để quản lý các dự án của mình. Khi thành lập Ban quản lý dự án thì Ban quản lý dự án phải có bộ máy, pháp nhân riêng, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp có thu và phải có đủ điều kiện về năng lực hoạt động tương ứng với quy định tại các Điều 43, Điều 44 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về các hoạt động của mình trong phạm vi công việc được chủ đầu tư ủy quyền.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật xây dựng hiện hành, thì không có quy định về thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 268/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)