Hướng dẫn thực hiện việc phân cấp công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thứ tư, 24/04/2024 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 512/SXD-TTrS ngày 11/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc xin ý kiến hướng dẫn thực hiện việc phân cấp công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1731/BXD-PC có ý kiến như sau:

Điểm b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền thực hiện việc kiểm tra cho Sở Xây dựng;…; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương.”.

Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định: “Căn cứ vào yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được quyền phân cấp cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện một cách liên tục, thường xuyên một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”.

Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ) quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phân cấp hoặc ủy quyền cho sở và Giám đốc sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.”.

Như vậy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), Nghị định số 24/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP), Nghị định số 35/2023/NĐ-CP đã quy định rõ về việc phân cấp, ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nói chung và việc phân cấp, ủy quyền thực hiện kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng nói riêng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1731/BXD-PC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)