Định mức, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt tại Trạm xử lý nước thải thành phố Bắc Giang

Thứ sáu, 02/12/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5494/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang cho ý kiến về định mức xử lý nước thải sinh hoạt.

Về trách nhiệm tổ chức xác định và thẩm quyền ban hành định mức, phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt: Trách nhiệm lập, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở xác định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

Phương pháp định giá dịch vụ thoát nước thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng. Trường hợp các công tác chưa có định mức để xác định hao phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị làm cơ sở xác định giá dịch vụ thoát nước thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2018/TT-BXD.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng góp ý một số ý kiến về hồ sơ xây dựng định mức, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải như sau: Hồ sơ xây dựng định mức, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Bắc Giang gửi xin ý kiến gồm thuyết minh, tính toán định mức, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt; quy trình vận hành; thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công; phiếu khảo sát hiện trường và tài liệu có liên quan. Tuy nhiên, hồ sơ chưa có đóng dấu xác nhận của Sở Xây dựng, chưa có ý kiến tham gia của các Sở ngành (Sở Xây dựng, Sở Tài chính) và các đơn vị có liên quan.

Thông tư số 13/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng chỉ hướng dẫn về phương pháp xác định giá dịch vụ thoát nước, không hướng dẫn về phương pháp xây dựng định mức. Việc đơn vị tư vấn sử dụng phương pháp khảo sát thực tế kết hợp với quy trình vận hành, các chỉ dẫn tại hồ sơ thiết kế Trạm xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Bắc Giang và tài liệu có liên quan để xác định định mức làm cơ sở tính giá dịch vụ cần đảm bảo sự phù hợp, tính đúng, tính đủ về hao phí các thành phần chi phí của công tác cần xây dựng định mức. Đơn vị tư vấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ, tính hợp lý, chính xác của các số liệu tính toán định mức, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5494-BXD-KTXD_02122022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5494/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)