Chỉ thị về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng

Thứ hai, 06/03/2023 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/3/2023, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc phát động đợt thi đua đặc biệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng.

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 19/CT-TTg); Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ ngày 19/01/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023 (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ); Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 (sau đây viết tắt là Quyết định số 42/QĐ-BXD); để thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2023), Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” gồm những nội dung cụ thể như sau:

Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 19/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức và hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ, Quyết định số 42/QĐ-BXD và Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và các cơ quan, đơn vị; tạo động lực khuyến khích  cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là CBCCVCLĐ) hăng hái thi đua lao động, học tập, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Kế hoạch 5 năm của ngành Xây dựng.

Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đảm bảo nâng cao chất lượng các công trình xây dựng”.v.v… và các phong trào thi đua chuyên đề trong toàn Ngành trên các lĩnh vực. Hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, vấn đề cấp bách nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngành Xây dựng. Đó là:

- Tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật về xây dựng. Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2023. Tăng cường phân cấp, phần quyền cho địa phương, đồng thời đẩy mạnh giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Xây dựng. Cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Củng cố, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ngành Xây dựng; tổ chức thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết.

- Thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ; trọng tâm là triển khai thực hiện Đề án phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định.

- Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Tập trung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và giá xây dựng.

- Chú trọng phát triển vật liệu xây dựng gắn với bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện các chương trình, chiến lược, đề án, kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2030.

- Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Xây dựng. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030. Đổi mới cơ chế hoạt động khoa học công nghệ; tập trung nghiên cứu khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất.

- Triển khai Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2030. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng và bồi dưỡng nhân tài, xây dựng đội ngũ tri thức ngành Xây dựng. Tăng cường chất lượng và hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp, phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn kết công tác đào tạo với thị trường lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Ngành.

- Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính - ngân sách nhà nước. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2022 - 2025. Mở rộng hợp tác, liên kết; ứng dụng công nghệ mới, đầu tư thiết bị hiện đại, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc cho người lao động.

- Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, liên kết chặt chẽ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Xây dựng với các bộ, ngành, địa phương và các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ được giao.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Ngành. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, đảm bảo thực hiện đồng bộ tốt cả 4 khâu: phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân điển hình tiên tiến. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác. Quan tâm khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng.

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy về thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo quy định của pháp luật; quán triệt tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống ngành Xây dựng đảm bảo quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị thông tin, báo chí, xuất bản tổ chức tuyên truyền, xuất bản các ấn phẩm về những thành tựu, phát triển của ngành Xây dựng. Thông tin đầy đủ, kịp thời hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc Ngành trên các phương tiện truyền thông đúng tôn chỉ, mục đích. Mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị; phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ về kết quả thực hiện Chỉ thị này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Chỉ thị 01/CT-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)