Triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hải Phòng

Thứ năm, 12/08/2021 14:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để đánh giá và tự chấm điểm kết quả  thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của thành phố trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, đồng thời phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức triển khai, thực hiện công tác giám sát điều tra xã hội học; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 9/8/2021 triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của thành phố Hải Phòng.

Tại Kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; kịp thời triển khai các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ về công tác tự đánh giá, chấm điểm; công tác phối hợp điều tra xã hội học; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất cụ thể việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện.

Giao Giám đốc các Sở (Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính) và Chánh Văn phòng UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách; gửi danh sách cán bộ đầu mối thực hiện việc chấm điểm của sở, ngành về Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp.

Trong quá trình chấm điểm chủ động liên hệ, trao đổi với các Bộ, ngành chủ quản để việc đánh giá được chính xác, cung cấp tài liệu, các nội dung kiểm chứng đầy đủ, chất lượng, cần thiết và nắm bắt kết quả chấm điểm, kịp thời báo cáo UBND thành phố nếu có khó khăn, vướng mắc. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Nội vụ lập dự trù kinh phí thực hiện; đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kiểm tra tại bộ phận Một cửa quận Ngô Quyền, ngày 18/12/2020

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện phố hợp cung cấp tài liệu, số liệu liên quan theo đề nghị của các Sở, ngành phụ trách lĩnh vực phục vụ chấm điểm Chỉ số CCHC của thành phố. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả đo lường Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố; quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC của thành phố và những kết quả nổi bật đã đạt được… tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị. Quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện, đẩy mạnh công tác CCHC của thành phố; thực hiện nghiêm túc việc trả lời phiếu điều tra xã hội học của Bộ Nội vụ, đánh giá đúng kết quả công tác CCHC của thành phố trên cơ sở các nội dung được thông tin, tuyên truyền, phổ biến.

UBND thành phố đề nghị Bưu điện thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo, phản ánh về UBND thành phố (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết.

Nguồn: Haiphong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)