Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 10-2010

Thứ năm, 04/11/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Xây dựng tháng 10/2010 như sau :
- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng tinh thần của Nghị quyết 25/NQ-CP (Tờ trình số 75/TTr-BXD ngày 07/10/2010). Hiện tại, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP để ban hành theo thẩm quyền nhằm hướng dẫn kịp thời sau khi dự thảo Nghị định trên được Chính phủ ban hành.

- Tham dự cuộc họp do Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ chủ trì trao đổi cho ý kiến về các biểu mẫu đánh giá tác động TTHC (dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo).

- Triển khai kiểm soát TTHC đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

- Nghiên cứu, soạn thảo dự thảo các văn bản QPPL sửa đổi, bổ sung nhằm triển khai các kiến nghị trên cơ sở phương án đơn giản hóa đối với các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngay sau khi Chính phủ thông qua Nghị quyết.
 

Theo : Báo cáo số: 106/BC-BXD ngày 25/10/2010
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)