Phân cấp công trình cải tạo sửa chữa

Ngày cập nhật: 24/02/2023

Hỏi: (Trần Đình Hoàn - tranhoan0802@gmail.com)

Công trình xây mới được phân cấp công trình cấp II. Hiện nay đơn vị chuẩn bị thực hiện cải tạo sửa chữa các hạng mục nhỏ lẻ trong công trình (sửa chữa ốp lát lại tường nền các phòng vệ sinh, thay cửa đi cửa sổ các phòng vệ sinh, thay lại đường cấp thoát nước phòng vệ sinh). Các công việc trên không ảnh hưởng đến kết cấu công trình và quy mô. Vậy, tôi xin hỏi đơn vị tư vấn thiết kế phân bổ công việc cải tạo trên theo cấp III có phù hợp không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp công trình quy định tại khoản 1 Điều này như mô tả tại nội dung hỏi của Trần Đình Hoàn bao gồm: “sửa chữa ốp lát lại tường nền các phòng vệ sinh, thay thế cửa đi cửa sổ các phòng vệ sinh, thay lại đường cấp thoát nước các phòng vệ sinh” thì cấp công trình của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi. Cụ thể, trong trường hợp này là công trình cấp II.

Cục Giám định