Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng(05/08/2009)

Ngày 31/7, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 27/2009/TT-BXD về việc hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng như sau:

Tìm theo ngày :