Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Trung, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2045(26/04/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xin ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Trung, Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đến năm 2045. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tìm theo ngày :