Hướng dẫn xác định loại, cấp công trình

Thứ năm, 26/10/2023 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 372/CV-PAC ngày 09/10/2023 cùng tài liệu kèm theo (Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và bản vẽ thiết kế cơ sở) của Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương đề nghị hướng dẫn xác định loại, cấp công trình đối với các hạng mục “Thiết bị bốc dỡ than tại cảng”, “Hệ thống băng tải” và “Hệ thống phụ trợ” thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Dự án).

Căn cứ thời điểm phê duyệt điều chỉnh Dự án (năm 2017) và các quy định pháp luật về xây dựng có liên quan, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và thông tin trong tài liệu gửi kèm, chỉ có các hạng mục sau là công trình xây dựng: Hệ thống băng tải than; Hệ thống đường dây và trạm biến áp.

Về loại công trình: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, khoản 1 Điều 8 và điểm 5 mục II Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, các công trình nêu tại mục 1 văn bản này thuộc loại công trình năng lượng - công trình công nghiệp.

Xác định cấp công trình và áp dụng cấp công trình phục vụ quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng thực hiện theo các quy định nêu tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Xác định cấp công trình đối với các công trình xây dựng nêu tại mục 1 văn bản này như sau: (1) Cấp công trình của Hệ thống băng tải than được xác định theo quy định tại mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD; (2) Cấp công trình của Hệ thống đường dây và trạm biến áp được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4864/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)