Thí điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khai thác, vận hành bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại

Thứ tư, 31/01/2024 17:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 34/SVHTT-QLVH ngày 03/01/2024 của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội về việc thí điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khai thác, vận hành bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 495/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc thí điểm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, khai thác, vận hành bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp với quảng cáo thương mại cần đảm bảo tuân thủ quy định về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, pháp luật về đầu tư, đấu thầu, xây dựng (nếu có cấu phần xây dựng) và pháp luật có liên quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, do đó đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật mới được ban hành.

Tại mục 2 Văn bản số 34/SVHTT-QLVH, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội chưa đánh giá được sự cần thiết về việc phải kết hợp giữa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với quảng cáo thương mại. Vì vậy, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội đánh giá đầy đủ sự cần thiết, cơ sở của việc kết hợp hai nhiệm vụ này đảm bảo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến mục đích của nhiệm vụ chính là tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội thực hiện đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 495/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)