Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Thứ ba, 23/01/2024 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương ngày 05/01/2024 với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với dự án nhóm A có công trình cấp II trở xuống (dưới 25 tầng, dưới 75m).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 377/BXD-VP trả lời như sau:

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định theo hướng đẩy mạnh phân cấp công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng không thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn khác thuộc khu vực có quy hoạch xây dựng, theo đó, khối lượng công việc thực hiện tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đã giảm mạnh so với quy định tại Luật Xây dựng năm 2014.

Việc phân cấp thẩm định được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, theo nguyên tắc đảm bảo việc phân cấp đáp ứng điều kiện, năng lực thực hiện của đa số các địa phương trên cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đảm bảo cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính; để có cơ sở đánh giá về hiệu quả và xác định các nội dung còn tồn tại, vướng mắc sau khi Nghị định số 35/2023/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4743/BXD-HĐXD ngày 20/10/2023 gửi các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 15/2021/NĐ-CP và Nghị định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận đề nghị tiếp tục phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các địa phương gửi về theo văn bản số 4743/BXD-HĐXD, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện để đề xuất sửa đổi Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP về nội dung phân cấp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 377/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)