Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 16/01/2024 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7374/EVN-ĐT ngày 07/12/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang thực hiện.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 233/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 7374/EVN-ĐT, dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Quyết định số 383/QĐ-EVN ngày 27/9/2019 với căn cứ pháp lý về quản lý chi phí đầu tư xây dựng là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, thời gian thực hiện dự án kéo dài (theo tiến độ điều chỉnh đến năm 2025 mới hoàn thành). Trong khi đó, kể từ ngày 01/10/2019, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đã được Chính phủ sửa đổi, thay thế bởi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019. Từ ngày 09/02/2021, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).

Theo các quy định tại Điều 23, 24 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Điều 21, 22 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí quản lý dự án (i) là chi phí tối đa để quản lý dự án phù hợp với thời gian, phạm vi công việc đã được phê duyệt của dự án; (ii) được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành (tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021); hoặc bằng cách lập dự toán phù hợp với hình thức tổ chức quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án, quy mô và đặc điểm công việc quản lý dự án, khối lượng công việc quản lý dự án cần thực hiện,…; hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu của dự án tương tự đã thực hiện; (iii) chỉ được xem xét điều chỉnh khi thay đổi về phạm vi công việc quản lý dự án; tiến độ thực hiện dự án; khi điều chỉnh dự án.

Căn cứ các nội dung nêu trên, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đối chiếu quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và tình hình triển khai dự án để xem xét, quyết định điều chỉnh chi phí quản lý dự án theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, đủ chi phí để thực hiện, phù hợp với đặc thù của dự án, tiết kiệm chi phí đầu tư, tránh thất thoát lãng phí.

Việc thanh toán, quyết toán chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 233/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)