Xác định phân cấp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để tính giá cho thuê nhà ở

Thứ ba, 09/01/2024 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 171/BXD-QLN gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn về việc xác định phân cấp nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để tính giá cho thuê nhà ở cũ.

Hiện nay, việc quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (đã được sửa đổi bổ sung tại các Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 26/3/2019, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 28/3/2021 và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ).

Tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Tại Điều 1 của Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại đã quy định: Việc xác định cấp, hạng nhà ở thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05-BXD/ĐT ngày 09/02/1993 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở; đồng thời tại Điều 5 của Quyết định này cũng đã quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: căn cứ bảng giá chuẩn quy định tại Điều 1 của Quyết định này để quy định giá cho thuê cụ thể đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn bảo đảm phù hợp với cấp đô thị, vị trí, tầng cao và điều kiện hạ tầng kỹ thuật của nhà ở cho thuê.

Hiện nay, Quyết định số 17/2008/QĐ-TTg vẫn còn hiệu lực thi hành. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi căn cứ vào quy định nêu trên để xác định giá cho thuê nhà ở cũ trên địa bàn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Về căn cứ xác định văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi đối chiếu các trường hợp ngưng hiệu lực quy định tại Điều 153 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội) để thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 171/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)