Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ năm, 05/10/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hình thành, đầu tư xây dựng và phát triển Khu công nghệ cao Hà Nam, đề nghị xem xét ủy quyền cho tỉnh: Chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu Công nghệ cao Hà Nam; Tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam”.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 4466/BXD-QHKT trả lời như sau:

a) Về kiến nghị đề nghị xem xét ủy quyền cho tỉnh Hà Nam chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu Khu Công nghệ cao Hà Nam:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng (Luật Xây dựng năm 2014, Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng), việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao (khu công nghệ cao được thành lập theo pháp luật về công nghệ cao) được thực hiện theo quy định về quy hoạch xây dựng đối với khu chức năng; quy định như sau:

- Đối với quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao: trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hoặc Bộ Xây dựng (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ); Bộ Xây dựng là cơ quan thẩm định; cấp có thẩm quyền phê duyệt là Thủ tướng Chính phủ;

- Đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghệ cao, quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực chức năng trong khu công nghệ cao: trách nhiệm tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Sở Xây dựng - cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thẩm định; cấp có thẩm quyền phê duyệt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 164 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 63 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

“a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng theo phân cấp của Chính phủ; quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng và giấy phép xây dựng theo quy định của Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; được phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;”;

Do vậy, đối với kiến nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cần nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để được giao trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao Hà Nam, đảm bảo phù hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 28 Luật số 35/2018/QH14. Việc xem xét ủy quyền cho tỉnh Hà Nam thực hiện phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao Hà Nam (thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định về việc ủy quyền trên cơ sở phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang chủ trì xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2024 tại Kỳ họp thứ 5 QH15); trong đó, dự kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật hiện hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện các quy định pháp luật, gồm các quy định về loại hình, cấp độ quy hoạch, việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,... cũng như các quy định về việc tăng cường phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt đối với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri tỉnh Hà Nam để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình xây dựng dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (dự kiến trình Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV - tháng 11/2024).

b) Đối với kiến nghị đề nghị xem xét ủy quyền cho tỉnh Hà Nam tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam:

Theo thông tin tại văn bản số 3417/BKHCN-CNC ngày 02/10/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Nam:

Ngày 22/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có Tờ trình số 1882/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao Hà Nam. Tuy nhiên, do tỉnh Hà Nam chưa được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghệ cao (tại Nghị quyết 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 05 năm 2021-2025; Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025), do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa có cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam.”

Theo quy định tại Luật Đầu tư, việc tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao được quy định tại mục 2 chương IV. Theo đó, nếu không thuộc đối tượng quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư, dự án không phải trình Thủ tướng Chính phủ (điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Đầu tư quy định các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không quy định đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao).

Hiện nay, tại dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ cao (đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện theo các ý kiến Thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét ban hành) có một số nội dung quy định liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao (như: điều kiện, quyền và nghĩa vụ đối với nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao…) nhưng không có quy định khác về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao.

Do vậy, đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam đề nghị xem xét ủy quyền cho tỉnh Hà Nam tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cần liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn về việc tổ chức triển khai các thủ tục và thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghệ cao Hà Nam, bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4466/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)