Trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 09/10/2023 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến với các nội dung kiến nghị như sau:

Kiến nghị số 1: “Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công chưa có quy định hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức, phương pháp xác định chi phí chuẩn bị đầu tư đối với dự án giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ; đồng thời tại văn bản số 7503/BKHĐT-TH ngày 19/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức, phương pháp xác định chi phí chuẩn bị đầu tư. Kiến nghị trình Chính phủ hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức, phương pháp xác định chi phí chuẩn bị đầu tư đối với dự án giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ làm cơ sở để địa phương căn cứ thực hiện.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Dự án giải phóng mặt bằng là dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo các quy định của pháp luật về đầu tư công, không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương chuyển phản ánh của cử tri đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

Kiến nghị số 2: “Tại Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2014 thì việc xác định chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, C thực hiện theo quy định chi tiết tại Khoản 3, 4 Điều 7 Nghị định này. Tuy nhiên, theo Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công thì chi phí này không được thể hiện rõ về phương pháp xác định mà chỉ quy định cụ thể về nguồn vốn sử dụng để lập, thẩm định là chi phí lấy từ vốn chuẩn bị đầu tư (Khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư công năm 2019). Đề nghị trình Chính phủ bổ sung điều, khoản quy định rõ về phương pháp xác định chi phí lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhằm tạo điều kiện để địa phương có cơ sở thực hiện.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công quy định: trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia. Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có) là một trong các công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Tại thời điểm hiện nay, pháp luật về đầu tư công chưa có quy định về định mức chi phí cho công việc này.

Pháp luật về xây dựng không quy định Bộ Xây dựng phải hướng dẫn chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại văn bản số 2951/VPCP-CN ngày 12/5/2022, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng định mức chi phí cho công việc này và sẽ sớm ban hành trong thời gian tới (dự kiến trong năm 2023) để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4499/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)