Bộ Xây dựng góp ý đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến năm 2045

Thứ ba, 18/07/2023 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3119/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến năm 2045 (gọi tắt là Đồ án quy hoạch).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5530/BXD-QHKT ngày 17/11/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam góp ý cho đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề xuất điều chỉnh thời hạn quy hoạch đến năm 2030 và năm 2045 là phù hợp với quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Do có thay đổi về thời hạn quy hoạch và đề xuất áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD (viết tắt là Quy chuẩn QCVN 01:2021) có hiệu lực từ ngày 05/7/2021, việc đề xuất điều chỉnh tăng quy mô dân số đến năm 2030 và năm 2045 so với Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bình Minh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 (viết tắt là Nhiệm vụ quy hoạch) cần tính toán trên cơ sở tăng dân số cơ học do quy đổi từ khách du lịch, lao động, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt đến nay đã 5 năm (từ năm 2018) có nhiều biến động thay đổi về kinh tế - xã hội, không còn tính thời sự. Do đó, ngoài hai nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cần rà soát Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đang triển khai để đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất của Đồ án quy hoạch.

Về nội dung đồ án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp thu, chỉnh sửa cơ bản các nội dung góp ý tại văn bản số 5530/BXD-QHKT ngày 17/11/2020 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, để hoàn thiện Đồ án quy hoạch, cần lưu ý các nội dung sau: Đảm bảo phù hợp với các quy hoạch cấp trên (quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khung quốc gia, quy hoạch 3 loại rừng). Việc triển khai thực hiện quy hoạch cần tuân thủ pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, lâm nghiệp, môi trường biển và hải đảo, đất đai, nhà ở.

- Chỉ tiêu đất đơn vị ở trong Đồ án quy hoạch cao hơn Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Căn cứ các quy định hiện hành và hiện trạng đô thị, Đồ án quy hoạch cần thuyết minh, giải trình rõ hơn và bổ sung các giải pháp quy hoạch theo từng giai đoạn, trình UBND tỉnh quyết định, đảm bảo sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả.

- Rà soát, bổ sung đầy đủ nội dung theo quy định đối với quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn quy hoạch, cần xác định rõ khối lượng, quy mô về mạng lưới và công trình đầu mối của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp điện, cấp nước, giao thông, xử lý chất thải rắn).

- Bổ sung quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 35 Luật quy hoạch đô thị năm 2009. Rà soát Hồ sơ đồ án đảm bảo thống nhất về số liệu giữa các nội dung.

- Rà soát, hoàn thiện Đồ án quy hoạch theo quy định của Thông tư 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3119/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)