Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022

Thứ tư, 31/08/2022 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3883/BXD-TTTT gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08/8/2022 (Văn bản số 253/TB-VPCP ngày 20/8/2022). Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Về hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ chuyển đổi số

a) Xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

b) Cập nhật, điều chỉnh quy định, quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc phục vụ vận hành Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng.

c) Xây dựng Khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành Xây dựng

2. Phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

a) Đẩy nhanh hoàn thiện nhiệm vụ ảo hóa hệ thống máy chủ của Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ với các hệ thống thống tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia.

b) Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi địa chỉ giao thức Internet từ IPv4 sang IPv6 cho các hệ thống công nghệ thông tin của Bộ.

c) Xây dựng hồ sơ phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

3. Về giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

a) Đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến

- Rà soát đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa TTHC theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện công việc đáp ứng yêu cầu cung cấp trực tuyến mức độ 4 với các thủ tục hành chính đủ điều kiện.

- Nghiên cứu, thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản để đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 4 của Bộ.

b) Số hóa kết quả giải quyết TTHC của Bộ

- Đẩy nhanh hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của Bộ Xây dựng

c) Kết nối Kho dữ liễu số hóa kết quả giải quyết TTHC với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4. Triển khai Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

a) Rà soát công khai dữ liệu quy hoạch xây dựng đối với các đô thị dự kiến triển khai đô thị thông minh trên cả nước.

b) Tổ chức làm việc với một số địa phương về thiết lập hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đô thị trên nền tảng GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh theo hướng dẫn Bộ Xây dựng đã ban hành.

5. Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

a) Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng.

b) Thực hiện tích hợp dịch vụ định danh và xác thực điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6. Đối với các nhiệm vụ khác đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được Bộ ban hành tại Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 19/5/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nêu trên để hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã giao.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3883-BXD-TTTT_31082022_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3883/BXD-TTTT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)