Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng

Thứ tư, 31/08/2022 16:34
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 487/BDN ngày 14/6/2022 với nội dung kiến nghị:

“Về việc quy định Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ.

Khó khăn vướng mắc: Luật và Nghị định ban hành về kinh doanh bất động sản có quy định các khu vực có quy mô nhỏ và không thường xuyên thì không phải thực hiện theo Luật kinh doanh bất động sản, có nghĩa là cá nhân tổ chức không phải lập dự án đầu tư. Tuy nhiên không quy định rõ quy mô nhỏ là bao nhiêu, không thường xuyên là như thế nào nên khó thực hiện.

Đề xuất: Nên quy định rõ quy mô nhỏ theo quy mô diện tích bằng ha. Có thể 2 ha hoặc 5 ha trở lên (2 ha đối với khu đô thị hiện nay có giá trị tương ứng trên 20 tỷ đồng vận dụng Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/5/2015 của Chính phủ trước đây; 5 ha trong quy định Luật quy hoạch từ 5 ha khu vực ngoài đô thị phải lập quy hoạch chi tiết, dưới thì không bắt buộc phải lập quy hoạch chi tiết, dưới thì không bắt buộc lập quy hoạch chi tiết”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3861/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về việc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. Tại Khoản 3 Điều 10 của Luật quy định giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Tại Điều 5 của Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 6/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (thay thế Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ) đã quy định cụ thể về các trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định.

Thực hiện Nghị quyết số 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 6/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ Xây dựng hiện đang xây dựng Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu trong quá trình xây dựng dự thảo Luật và các văn bản hướng dẫn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3861/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)