Hướng dẫn về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 07/11/2023 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/11/2023, Bộ Xây đựng dã có công văn 5110/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Xí Lùng hướng dẫn chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng.

Theo nội dung văn bản số 274/QLDA-08/NXL-2023 và văn bản số 346/QLDA-10/NXL-2023, dự án Nậm Xí Lùng 2 (sau đây gọi tắt là Dự án) chưa nêu rõ về nguồn vồn sử dụng. Tuy nhiên, tại văn bản số 346/QLDA-10/NXL-2023, Dự án áp dụng toàn bộ các quy định pháp luật của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng để quản lý, thực hiện dự án đầu tư. Do đó, đối với các nội dung nêu tại văn bản số 274/QLDA-08/NXL-2023 được hướng dẫn trên cơ sở các quy định của pháp luật mà Dự án đang áp dụng như nêu tại văn bản số 346/QLDA-10/NXL-2023:

- Dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt được điều chỉnh, đảm bảo (hoặc tuân thủ) quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể tại mục III Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

- Việc áp dụng, vận dụng hệ thống định mức xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Trường hợp các công tác xây dựng chưa có định mức hoặc đã có nhưng do sử dụng công nghệ thi công mới, có biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa phù hợp với quy định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới hoặc điều chỉnh các định mức đã có theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

- Việc điều chỉnh, thanh toán hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 19, Điều 20 Điều 36, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ đảm bảo phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó. Theo đó, quy định về điều chỉnh hợp đồng xây dựng không có quy định sử dụng thí nghiệm cấp phối bê tông tại hiện trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng.

- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 28 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, nhà thầu thi công xây dựng được quyền thay đổi biện pháp thi công trong quá trình thi công xây dựng. Do đó, việc thay đổi biện pháp thi công được bên giao thầu chấp thuận thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, thứ tự ưu tiên của hồ sơ hợp đồng, phạm vi công việc hợp đồng đã ký kết để quyết định việc điều chỉnh cho phù hợp trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã ký kết. Trường hợp việc thay đổi biện pháp thi công dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế thì thực hiện theo quy định tại Điều 84 Luật Xây dựng.

- Việc nghiệm thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành của hợp đồng được quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, đối với những công việc theo yêu cầu phải phải được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng lượng công trình xây dựng trước khi chuyển qua các công việc khác. Do vậy, việc xác định khối lượng các công việc đã hoàn thành thi công xây dựng của phần đáy đập phải căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu /được quy định tại Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và công trình xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5110/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)