Hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1145/BQLDA-ĐHDA ngày 10/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - UBND tỉnh Bình Phước (Ban quản lý) về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng do Ban quản lý được giao làm chủ đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5525/BXD-KTXD ngày 30/12/2021có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD quy định: “Trường họp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số k=0,8”.

Đối với Ban quản lý do UBND cấp tỉnh thành lập theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao không thuộc trường hợp quy định tại mục 1.4 chương I phần II Phụ lục so VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD nêu trên, chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1,0. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5525_BXD-KTXD_30122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5525/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)