Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác

Thứ ba, 14/12/2021 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5162/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH B.O.T ĐT 830 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đối với dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo nội dung và tài liệu kèm theo văn bản số 2709-1/2021/CV-BOT.ĐT830, dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT830 và ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án) đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 10/6/2016. Ngày 29/11/2019, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt điều chỉnh Dự án tại Quyết định số 4459/QĐ-UB, trong đó Đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng là nội dung điều chỉnh, bổ sung của dự án.

Đối với các chi phí tư vấn điều chỉnh, bổ sung phục vụ việc điều chỉnh Dự án, nếu áp dụng theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, thì:

- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh: xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại khoản 7 mục II và khoản 4 mục V phần II Phụ lục kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD; không tính chi phí lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi cho riêng hạng mục Đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng do hạng mục này là một hạng mục đầu tư thuộc Dự án (như ý kiến tại mục 1 văn bản số 3075/STC-ĐT ngày 28/6/2021 của Sở Tài chính tỉnh Long An);

- Chi phí điều chỉnh thiết kế xây dựng, chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh: thực hiện theo nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tại văn bản số 2842/SXD-QLXD ngày 21/7/2021.

Nếu việc quyết toán vốn đầu tư của dự án thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, thì: theo quy định tại khoản 1 Điều 20, chi phí kiểm toán độc lập được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) và tổng mức đầu tư hoặc tổng mức đầu tư điều chỉnh được duyệt của dự án sau khi loại trừ chi phí dự phòng. Do đó, không tính riêng chi phí kiểm toán độc lập cho hạng mục Đầu tư nâng cấp hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5162-BXD-KTXD_13122021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5162/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)