Định mức xử lý lục bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ ba, 14/12/2021 17:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/12/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 5153/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Tây  Ninh cho ý kiến định mức, đơn giá xử lý lục bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

1. Căn cứ nội dung, tính chất, phạm vi công việc của hai công tác xử lý lục bình theo như báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại văn bản số 3365/UBND-KTTC nêu trên và hồ sơ đính kèm, thì việc xác định, thẩm định, phê duyệt định mức, đơn giá xử lý lục bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Quá trình xem xét, quyết định việc vận dụng, tham khảo phương pháp xác định định mức dự toán do Bộ Xây dựng ban hành để xây dựng định mức xử lý lục bình tại văn bản số 3365/UBND-KTTC; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các các Sở ngành có liên quan, đơn vị tư vấn lưu ý một số nội dung sau:

- Các thông tin trên phiếu khảo sát cần mô tả rõ quá trình tổ chức thực hiện cho một ca làm việc (hoặc một khối lượng công việc) từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, đảm bảo đầy đủ các thông tin về: thành phần khảo sát, số lượng và cấp bậc thợ nhân công, số lượng và thông số các loại máy thiết bị tham gia khảo sát, thừi gian khảo sát làm cơ sở ghi nhận và tính toán các hao phí cần thiết (vật liệu, nhân công, máy);

- Việc đề xuất áp dụng hệ số chuyển đổi định mức dự toán trong quá trình tính toán phải phù hợp với tính chất công việc, quá trình khảo sát, chất lượng và độ tin cậy của số liệu khảo sát;

- Phân biệt rõ nội dung, tính chất, phạm vi công việc của hai định mức “Vớt lục bình” và “Xử lý lục bình” để thống nhất trong quản lý, thuận lợi trong quá trình thực hiện. Xem xét sự phù hợp của đơn vị tính (100m2, 1km), thuyết minh rõ điều kiện áp dụng của định mức đảm bảo phù hợp với đơn vị tính của công tác; có thể xem xét bổ sung định mức trong trường hợp mật độ lục bình khác với mật độ được tính toán trong dự thảo định mức cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5153-BXD-KTXD_13122021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5153/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)