Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Chủ nhật, 18/08/2019 23:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/08/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2019/TT-BXD về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng như sau: Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 6; Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2, bổ sung khoản 3 Điều 9; Sửa đổi, bổ sung khoản 3, bổ sung điểm d khoản 1, khoản 3a Điều 13; Sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD; Bổ sung Điều 15a, Điều 15b vào sau Điều 15 Thông tư số 26/2016/TT-BXD; Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18; Thay thế Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD .

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 04/2019/TT-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)