Nghị quyết phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

Thứ tư, 21/08/2013 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, trong đó có nội dung về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân đân huyện, quận, phường; cơ chế kiểm soát việc ban hành thông tư...

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Trong đó, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc trong thực hiện thí điểm; đề xuất mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo các phương án khác nhau; nêu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, ưu điểm, nhược điểm của từng phương án; dự kiến đề xuất sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về những nội dung liên quan đến chính quyền địa phương tương ứng với mỗi phương án.

Đồng thời, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và Ban Cán sự Đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về các vấn đề trên, đặc biệt là phương án tổ chức chính quyền địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc tổng kết thí điểm, đồng thời phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kiến nghị sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về những nội dung liên quan đến chính quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đạt được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng hợp các nội dung quy định về chính quyền địa phương và Chính phủ cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đó, dự kiến phương án sửa đổi, gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ; khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có văn bản kiến nghị với Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế

Về việc ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian qua, chất lượng công tác xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, cơ quan ngang bộ đã từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật cũng như hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp việc xây dựng, ban hành thông tư, thông tư liên tịch còn chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tính khả thi chưa cao, có một số văn bản mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, vì có những phản ứng không đồng thuận trong dư luận xã hội.

Để nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, bố trí đủ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh công tác phối hợp, tranh thủ ý kiến chuyên gia trong quá trình soạn thảo.

Đối với các thông tư có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cơ quan chủ trì soạn thảo cần thực hiện đúng quy trình và chủ động lấy ý kiến của Bộ Tư pháp trước khi ban hành. Bộ Tư pháp cần tăng cường năng lực thẩm định và kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm văn bản quy phạm pháp luật ban hành hợp hiến, hợp pháp và có tính khả thi cao.

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ giao các Bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh 6 dự án Luật Bảo hiểm y tế, Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Theo : chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)