Hướng dẫn việc phân loại đô thị của thị trấn Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Thứ hai, 19/06/2023 14:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/6/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2565/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa hướng dẫn việc phân loại đô thị của thị trấn Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở thực hiện điều tiết các khoản chi ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

Theo quy định khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị thì “Thành phố, thị xã, thị trấn đã có quyết định công nhận loại đô thị trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng phạm vi phân loại đô thị không trùng với địa giới đơn vị hành chính được thành lập thì tổ chức phân loại lại đô thị theo quy định của Nghị quyết này.”

Theo quy định điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thì “…các đô thị hình thành do sắp xếp đơn vị hành chính đô thị với đơn vị hành chính nông thôn phải được phân loại, đánh giá đạt tiêu chí, tiêu chuẩn của loại đô thị tương ứng theo quy định của pháp luật.”

Thị trấn Ngọc Lặc và khu vực dự kiến mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV tại Quyết định số 136/QĐ-BXD ngày 15/3/2017, trước thời điểm Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành, theo đó tổng diện tích tự nhiên khu vực được công nhận là 14,37km2. Hiện nay, phạm vi địa giới hành chính của thị trấn Ngọc Lặc sau khi được sắp xếp, điều chỉnh tại Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có diện tích tự nhiên là 35,13km2.

Như vậy phạm vi phân loại đô thị của thị trấn Ngọc Lặc không trùng với địa giới đơn vị hành chính được thành lập. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng căn cứ các quy định nêu trên và các quy định có liên quan khác để hướng dẫn thị trấn Ngọc Lặc thực hiện việc phân loại đô thị đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2565/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)