Giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP

Thứ hai, 14/06/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2181/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về việc giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng.

1. Về vấn đề Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

Tại điểm d, khoản 1, Điều 59 của Luật Quy hoạch Số 21/2017/QH14 ban hành ngày 24/11/2017 quy định: “Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018”.

Theo nội dung quy định nêu trên, Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 đến nay không còn hiệu lực.

Ngày 18/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 (gọi tắt là Chiến lược 1266).

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về Quản lý vật liệu xây dựng (thay thế Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016, Nghị định số 95/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng). Nghị định này quy định thẩm quyền quyết định nội dung chiến lược phát triển vật liệu xây dựng là của Thủ tướng Chính phủ, không hủy hiệu lực thi hành Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/9/2020 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4516/BXD-VLXD gửi các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Chiến lược 1266.

Ngày 26/4/2021 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1361/BXD-VLXD gửi các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ nội dung các văn bản nêu trên xây dựng Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đối với việc xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, UBND thành phố Hà Nội căn cứ vào kế hoạch phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng của địa phương, nhu cầu của thị trường, năng lực của chủ đầu tư và các quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan để xem xét quyết định, đồng thời lấy ý kiến của cơ quan chức năng theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng.

2. Về đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng

Về việc chuyển đổi công nghệ trong sản xuất gạch đất sét nung:  Bộ Xây dựng đã trả lời Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 2313/BXD-VLXD ngày 01/10/2019 (trả lời văn bản số 5805/SXD-KTXD ngày 04/7/2019 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về những vướng mắc trong công tác quản lý vật liệu xây dựng).

Về nội dung đánh giá về sự phù hợp nguồn nguyên liệu của dự án so với quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Nội dung này là cần thiết để đảm bảo nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc rõ ràng đồng thời đảm bảo thời gian hoạt động của các cơ sở sản xuất theo đúng như dự án đã được lập.

Việc chuyển đổi công nghệ trong sản xuất, các cơ sở sản xuất nhất thiết phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2181-BXD-VLXD_14062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2181/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)