Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 23/11/2021 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4839/BXD-PC trả lời như sau:

1. Về đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hiện nay, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành đầy đủ các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, bao gồm:

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2021.

2. Về đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trong quá trình soạn thảo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã chủ động rà soát, đề xuất ban hành Nghị định này và Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành để thay thế toàn bộ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ) và các Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã quy định đầy đủ các nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và không phải ban hành Thông tư quy định chi tiết Nghị định này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4839/BXD-PC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)