Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi tới kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 09/01/2015 16:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/01/2015, Bộ Xây dựng đã có công văn 31/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về việc: “Đề nghị Chính phủ xem xét ưu tiên cấp kinh phí cho các địa phương đã thực hiện việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công vớicách mạng trong năm 2014 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc danh sách đã báo cáo đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012”.

1. Ngày 18/5/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình. Thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Tại thời điểm năm 2012, khi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng, theo báo cáo của 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (10 địa phương không có báo cáo) có 72.153 hộ người có công cần hỗ trợ nhà ở, trong đó: 50.415 hộ cần xây dựng mới nhà ở và 21.738 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở, với tổng số tiền cần thực hiện hỗ trợ là 2.451 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương là 2.232 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 219 tỷ đồng).

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 01/7/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD hướng dẫn các địa phương xây dựng Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở. Đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành phố lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở với tổng số hộ người có công cần hỗ trợ là 339.270 hộ, tăng khoảng 4,7 lần so với số liệu các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, trong đó: 162.170 hộ cần xây dựng mới nhà ở và 177.100 hộ cần sửa chữa, cải tạo nhà ở, với tổng số tiền cần thực hiện hỗ trợ là hơn 10.800 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ là hơn 9.200 tỷ đồng), tăng khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương sau khi các địa phương rà soát lại Đề án.

Do số lượng người có công cần hỗ trợ nhà ở trên địa bàn cả nước tăng nhiều, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2636/BXD-QLN ngày 10/12/2013 báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tại văn bản số 1346/VPCP-KTN ngày 03/3/2014, Thủ tướng yêu cầu trước mắt tập trung hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ cho 72.153 hộ người có công theo đúng Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Đồng thời giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát chặt chẽ số lượng, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng.

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 901/BXD-QLN ngày 08/5/2014 gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành hỗ trợ cho số hộ người có công mà các địa phương đã báo cáo năm 2012, rà soát số lượng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trong Đề án đã được các địa phương phê duyệt báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra và chỉ triển khai thực hiện hỗ trợ sau khi có chủ trương của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, từ tháng 10/2013 đến nay, Bộ Tài chính đã tạm ứng 84% phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương với tổng số tiền là 1.866,5 tỷ đồng để hỗ trợ nhà ở cho 72.153 hộ của 53 địa phương (có số liệu báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012),. Nguồn kinh phí còn thiếu 365,575 tỷ đồng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ Tài chính tạm ứng từ ngân sách trung ương để bố trí cho các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang làm thủ tục cấp khoản kinh phí này cho các địa phương. Như vậy, đến nay ngân sách trung ương đã có đủ nguồn để bố trí đủ 2.232 tỷ đồng để hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho 72.153 hộ mà 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2012.

Đến tháng 12/2014, theo báo cáo của các địa phương đã được tạm ứng kinh phí, đã có 34.107 hộ đã hoàn thành việc hỗ trợ (trong đó có 21.587 hộ được xây mới nhà ở và 12.520 hộ được sửa chữa, cải tạo lại nhà ở), 7.496 hộ đang triển khai thực hiện (trong đó có 5.138 trường hợp xây mới và 2.358 trường hợp sửa chữa, cải tạo), đạt tỷ lệ 57,7% số hộ cần hỗ trợ theo kế hoạch.

2. Đối với tỉnh Bắc Kạn: Theo báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội của tỉnh năm 2012 thì tỉnh Bắc Kạn có 286 hộ cần hỗ trợ về nhà ở, với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách TW là 9,7 tỷ đồng, sau khi tỉnh lập Đề án và rà soát thì có 1.339 hộ cần hỗ trợ với kinh phí cần hỗ trợ từ ngân sách TW là 41,9 tỷ đồng, hiện nay tỉnh đã được cấp 8,1 tỷ đồng để triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho 286 hộ người có công theo báo cáo của tỉnh tại thời điểm năm 2012.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng sẽ được thực hiện lâu dài, liên tục, với chủ trương không để một hộ gia đình người có công nào có khó khăn về nhà ở phải ở nhà tạm, nhà hư hỏng nặng, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng tới khi hoàn thành. Nhưng do số lượng người có công cần thực hiện hỗ trợ quá lớn, vượt quá dự kiến trong khi ngân sách trung ương cũng đang phải cân đối để thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội khác nên trước mắt Chính phủ sẽ bố trí vốn để hoàn thành việc hỗ trợ trong năm 2014 và Quý 2 năm 2015 cho 72.153 hộ người có công mà các địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát năm 2012. Đối với số lượng hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở còn lại khoảng hơn 267.000 hộ (trong đó có hơn 1.000 hộ của tỉnh Bắc Kạn), Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ vào các năm tiếp theo.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 31/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)