Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa(28/10/2019)

Để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn chặt với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tìm theo ngày :