Quảng Ngãi: Rà soát, đánh giá việc cấp nước cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp(06/05/2021)

Để rà soát, đánh giá về thực trạng việc cấp nước cho mục đích sinh hoạt và phát triển công nghiệp, định hướng phát triển mạng lưới cấp nước trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đề xuất định hướng phát triển trong thời gian đến, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/5/2021.

Tìm theo ngày :