Áp dụng định mức dự toán xây dựng để lập dự toán xây dựng công trình

Thứ tư, 25/10/2023 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4839/BXD-KTXD gửi Công ty ADCC- Quân chủng Phòng không- Không quân hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng để lập dự toán xây dựng công trình.

Việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán xây dựng công trình (đối với các công tác xây dựng chưa được quy định định mức hoặc đã được quy định nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình) được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo khối lượng và định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, các quy định khác có liên quan. Giá xây dựng công trình/ đơn giá xây dựng của công tác được xác định theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Theo đó, đơn giá xây dựng công trình còn được xác định trên cơ sở giá thị trường, hoặc giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.

Theo các quy định nêu trên, trường hợp theo thiết kế của công trình có yêu cầu sử dụng cấp phối bê tông chưa được quy định trong hệ thống định mức xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn căn cứ yêu cầu thiết kế để xác định đơn giá bê tông xi măng, hoặc lựa chọn thông tin giá bê tông xi măng trên thị trường, giá tương tự ở các công trình đã thực hiện đảm bảo phù hợp với yêu cầu thiết kế để xác định đơn giá bê tông làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang thực hiện rà soát hệ thống định mức xây dựng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Vì vậy, để phục vụ việc rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, đối với định mức cấp phối bê tông có mác 350/45 có sử dụng phụ gia như nêu tại Văn bản số 996/ADCC-XNXDCT, đề nghị Công ty ADCC- Quân chủng Phòng không- Không quân tổng hợp, cung cấp thông tin về một số nội dung sau:

- Các trường hợp phải sử dụng phụ gia trong cấp phối bê tông theo yêu cầu của tiêu chuẩn xây dựng hoặc theo điều kiện đặc thù (nếu có) của các dự án/ công trình đã thực hiện;

- Tổng hợp các tài liệu, kết quả thiết kế cấp phối thi công bê tông, thí nghiệm cốt liệu tại các dự án/ công trình theo danh mục kèm theo Văn bản số 996/ADCC-XNXDCT.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4839/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)