Thông tin văn bản số: 96/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 96/QĐ-BXD
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ Trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 04/03/2022 về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
28/02/2022
28/02/2022
25/02/2022
17/02/2022
15/02/2022
15/02/2022
28/01/2022