Hướng dẫn việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án được phân chia thành các dự án thành phần

Thứ hai, 13/11/2023 15:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5185/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội hướng dẫn việc triển khai thực hiện dự án tổng thể có phân chia thành các dự án thành phần.

Theo đó, tại Văn bản số 2340/BQLCTGT-THDA3 ngày 29/8/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án xây dựng tuyến đường M, trong đó phân chia thành các dự án thành phần như sau:

(i) Nhóm dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện B do UBND huyện B làm chủ đầu tư;

- Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện C do UBND huyện C làm chủ đầu tư;

(ii) Nhóm dự án thành phần thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường: Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng tuyến đường M do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Đối với kiến nghị việc Ban quản lý dự án có được triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho toàn bộ dự án:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện đối với toàn bộ dự án hoặc từng dự án thành phần và phải bảo đảm phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án.

Đối với kiến nghị việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chi phí đầu tư xây dựng khi phân chia thành các dự án thành phần:

Tại điểm a khoản 2 Điều 50 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định:

a) Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành các dự án thành phần khi mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc phân chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công...”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp dự án được phân chia thành các dự án thành phần thì việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của từng dự án thành phần sẽ được quản lý và thực hiện như đối với dự án độc lập theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5185/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)