Thỏa thuận định mức dự toán xây dựng cho các công tác xây dựng đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thứ sáu, 12/01/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 200/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định có ý kiến về việc thỏa thuận định mức xây dựng cho các công việc đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, việc xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương thực hiện theo quy định về thẩm quyền, phạm vi quản lý (tại Điều 20), tổ chức rà soát, cập nhật định mức (tại Điều 22). Phương pháp xác định, rà soát định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định căn cứ quy định nêu trên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về hồ sơ định mức đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Định để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền, trách nhiệm.

Một số nội dung lưu ý về hồ sơ định mức: Hồ sơ định mức gửi xin ý kiến gồm: (i) dự thảo định mức ban hành; (ii) hồ sơ thuyết minh tính toán xác định định mức; (iii) phiếu khảo sát tại hiện trường, tuy nhiên còn thiếu một số tài liệu làm căn cứ, cơ sở để xây dựng định mức theo quy định. Đối với danh mục định mức gửi xin ý kiến (gồm 27 định mức), trong đó một số định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD nhưng vẫn được đưa vào để xác định định mức đặc thù của địa phương là chưa phù hợp quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP (chi tiết tại phụ lục kèm theo). Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định rà soát danh mục định mức và hồ sơ, dữ liệu xác định định mức, không ban hành các định mức điều chỉnh định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm.

Phương pháp xác định định mức được sử dụng để xác định định mức đặc thù trên địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện trên cơ sở tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ thi công thực tế và kết hợp vận dụng, điều chỉnh hao phí định mức công tác tương tự đã được ban hành trong hệ thống định mức xây dựng, trong đó thời gian thực hiện của công nhân, máy thi công chưa thống nhất giữa phiếu khảo sát hiện trường và thuyết minh tính toán xác định định mức. Do vậy, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định rà soát các số liệu, phương pháp tính toán; khảo sát, thu thập bổ sung thêm nguồn số liệu để đảm bảo làm căn cứ cơ sở rà soát, cập nhật định mức đặc thù trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

Các định mức còn một số nội dung cần lưu ý về tên định mức, đơn vị tính và thành phần công việc, nội dung hao phí

Về danh mục định mức: Đối với nhóm định mức điều chỉnh: có 01 định mức công tác sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang chiều dày 6mm: Tuy nhiên theo tài liệu quy trình sơn (tại phần thuyết minh xác định định mức) quá trình sơn vạch kẻ đường (vạch giảm tốc) dày 6mm được thực hiện 02 giai đoạn (02 lớp, mỗi lớp dày 3mm), đồng thời Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã ban hành định mức sơn dẻo nhiệt phản quang (mã hiệu AK.91100) với các chiều dày lớp sơn 3mm.

Đối với nhóm định mức dự toán mới: có 09 định mức (thuộc 03 công tác) đã được quy định định mức tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD, gồm:

- 01 định mức dự toán công tác phá dỡ mặt đường bê tông xi măng bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực: Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã quy định định mức dự toán phá dỡ chung các kết cấu bê tông cốt thép bằng máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực (tại mã hiệu AA.22310).

- 04 định mức dự toán công tác vá mặt đường carboncor asphalt (loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới và 04 định mức dặm vá mặt đường carboncor asphalt (loại CA 9,5) bằng phương pháp thủ công: các định mức này sử dụng công nghệ thủ công kết hợp cơ giới và thủ công đã được Bộ Xây dựng công bố trước đây (tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011) và đã rà soát loại bỏ do công nghệ lạc hậu. Hiện nay, Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã quy định định mức dự toán cho công tác rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA9,5) bằng cơ giới (tại mã hiệu AD.23260) và định mức dự toán công tác vá mặt đường bằng bê tông nhựa nguội (tại mã hiệu SE.11330).

Về nội dung định mức: Các định mức đã được xác định bao gồm các thành phần định mức cơ sở của từng công đoạn, bước công việc theo quy định, tuy nhiên:

- Về tên định mức: một số định mức chưa thể hiện rõ công nghệ xây dựng, biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật của công tác xây dựng được xác định định mức;

- Về đơn vị tính: một số định mức có đơn vị tính chưa được quy định rõ hoặc chưa phù hợp.

- Về thành phần công việc và nội dung hao phí định mức còn một số tồn tại như: thiếu thành phần hao phí định mức; hoặc chưa tính toán đến hao hụt khâu thi công; một số định mức vận dụng định mức đã ban hành nhưng chưa phù hợp.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định căn cứ ý kiến nêu trên để hoàn thiện hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chính xác của hồ sơ, tài liệu và kết quả xác định định mức, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định gửi Bộ Xây dựng để ban hành đúng thẩm quyền, đồng thời tổng hợp kết quả gửi về Bộ Xây dựng để nghiên cứu rà soát, cập nhật hệ thống định mức do Bộ Xây dựng ban hành theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 200/BXD-KTXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)