Hướng dẫn áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án

Thứ hai, 02/10/2023 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4384/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai hướng dẫn nội dung liên quan đến áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí quản lý dự án.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng được quản lý chi phí theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại mục 1.4 chương I phần II Phụ lục số VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 Phụ lục số VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD và điều chỉnh với hệ số k=0,8.

Trường hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao như quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, thì chi phí quản lý dự án được xác định theo định mức tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD và áp dụng hệ số 1,0.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4384/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)