Thông tin văn bản số: 1143/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1143/QĐ-BXD
Ngày ban hành 08/27/2020
Ngày hiệu lực 08/27/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Phạm Hồng Hà  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1143/QĐ-BXD ngày 27/08/2020 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
08/24/2020
08/20/2020
08/20/2020
08/20/2020
08/18/2020
07/31/2020
07/31/2020