Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng – Phần 1: Thành phần, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí phù hợp đối với xi măng thông dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng – Phần 2: Đánh giá và xác minh sự ổn định về tính năng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định và phân loại Amiăng có trong vật liệu xây dựng – Phần 1: Lấy mẫu và các định định tính amiăng trong vật liệu rời thương mại
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Xác định và phân loại Amiăng có trong vật liệu xây dựng – Phần 3: Định lượng amiăng bằng phương pháp nhiễu xạ tia X
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay - Phương pháp thử - Phần 2 - Xác định độ mịn bằng sàng ướt
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tro bay – Phương pháp thử - Phần 1 Xác định hàm lượng Calcium Oxide (CaO) tự do
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Yêu cầu kỹ thuật – Phần 1: Viên xây đất sét nung
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định cường độ nén
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 6: Xác định cường độ chịu kéo khi uốn của viên xây bê tông cốt liệu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 7: Xác định độ hút nước của viên xây đất sét nung cho hàng xây chống ẩm bằng phương pháp đun sôi trong nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 9: Xác định thể tích, độ rỗng và thể tích thực của viên xây đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bằng phương pháp rót cát
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 13: Xác định khối lượng thể tích khô thực và khối lượng thể tích khô tổng của viên xây (trừ viên xây đá tự nhiên)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 16: Xác định kích thước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 20: Xác định độ phẳng mặt
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Viên xây – Phương pháp thử – Phần 21: Xác định độ hút nước của viên xây đất sét nung và viên xây Canxi Silicat bằng phương pháp ngâm trong nước