Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Sơn và lớp phủ - Phương pháp xác định khả năng kháng nấm mốc bằng thử nghiệm gia tốc 4 tuần trên đĩa thạch
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Trường trung cấp – Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật, định nghĩa sản phẩm và tài liệu có liên quan
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và đặcc tính của vật liệu - Từ vựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hiệu suất nhiệt của tòa nhà và cấu kiện tòa nhà các đại lượng vật lý và định nghĩa
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công trình xanh - Hướng dẫn thiết kế - Phần 2 Nhà chung cư
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Toà án nhân dân - Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 2 Toà án nhân dân cấp huyện
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Khách sạn – Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng