Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Quy định đánh số và gắn biển số nhà
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cốt liệu cho bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bê tông – Yêu cầu kỹ thuật, tính năng sản xuất và sự phù hợp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Bê tông – lựa chọn thành phần
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thi công kết cấu bê tông
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thi công kết cấu khối xây
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Công tác đất
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – những quy định chung
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cọc nhồi – thi công và nghiệm thu
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – nhận dạng và phân loại đất
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Cơ sở thiết kế kết cấu

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ Xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Sơn và lớp phủ - Phương pháp xác định khả năng kháng nấm mốc bằng thử nghiệm gia tốc 4 tuần trên đĩa thạch
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Yêu cầu kỹ thuật đối với bộ phận phụ của khối xây
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Máy và thiết bị xây dựng – máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-82: Các khía cạnh chức năng – Hệ thống lắp đặt điện hạ áp của nhà sản xuất kiêm hộ tiêu thụ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-3: Các khía cạnh chức năng – Vận hành hệ thống lắp đặt điện của nhà sản xuất điện kiêm hộ tiêu thụ điện
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-1: Các khía cạnh chức năng – Hiệu suất năng lượng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-715: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bằng điện áp cực tháp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-714: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Hệ thống lắp đặt dùng cho chiếu sáng bên ngoài
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-702: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Bể bơi và đài phun nước
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-701: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Khu vực có bồn tắm hoặc vòi hoa sen
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản