Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 12/07/2023 14:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV theo văn bản số 742/BDN ngày 14/6/2023 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: “Đề nghị phân cấp cho địa phương đối với công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để đảm bảo thời gian thực hiện quy hoạch và thuận lợi điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch của địa phương”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3000/BXD-QHKT trả lời như sau:

Đối với quy hoạch xây dựng, trách nhiệm tổ chức lập, thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng được quy định tại các Điều 22, 29, 34, 35, 36, 37, 38 và 39 Luật Xây dựng năm 2014 được hợp nhất các lần sửa đổi bổ sung tại Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội.

Đối với quy hoạch đô thị, trách nhiệm tổ chức lập, thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị đã được quy định theo các cấp thẩm quyền từ cơ quan trung ương tới cơ quan địa phương tại các Điều 19, 44, 46, 47, 48, 49, 50 và 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được hợp nhất các lần sửa đổi bổ sung tại Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội .

Pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hiện hành không quy định cụ thể về việc phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan từ trung ương cho địa phương. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về phân cấp điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị cho địa phương khi trình dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo Nghị quyết số 89/2023/QH15 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 tại kỳ họp thứ 8 tháng 10/2024.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3000/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)