Hướng dẫn hình thức quản lý dự án đối với công tác sửa chữa, bảo trì quốc lộ

Thứ ba, 05/03/2024 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 166/BQLDA3-KTKH ngày 19/02/2024 của Ban quản lý dự án 3 - Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hướng dẫn hình thức quản lý dự án đối với công tác sửa chữa, bảo trì quốc lộ.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 921/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, 2 Điều 62 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) quy định:

1. Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án sau:

a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực;

b) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án;

c) Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc;

d) Tổ chức tư vấn quản lý dự án.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư giao quản lý thực hiện đồng thời hoặc liên tục các dự án thuộc cùng chuyên ngành hoặc trên cùng một địa bàn.”.

- Tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 quy định:

a) Đối với Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan ở trung ương: được thành lập phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý hoặc theo yêu cầu về xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng tại các vùng, khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, cơ quan trung ương;”.

- Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác nhau, việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Việc áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án là một trong những nội dung được thể hiện tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm l khoản 3 Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Như vậy, theo quy định của pháp luật về xây dựng như nêu trên, Ban Quản lý dự án 3 - Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ quy mô, tính chất, yêu cầu, điều kiện cụ thể và nguồn vốn của dự án để tham mưu cho Cục Đường bộ Việt Nam quyết định hình thức quản lý dự án. Việc quyết định đầu tư dự án và áp dụng hình thức quản lý dự án ngoài các quy định của pháp luật về xây dựng nêu trên cần đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 921/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)