Bộ Xây dựng cho ý kiến chỉ số giá xây dựng bổ sung để điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu số 15, 18 và 20 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM

Thứ ba, 20/02/2024 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 687/BXD-KTXD ngày 20/02/2024 gửi Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư) cho ý kiến về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp số 15, 18 và 20 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM (sau đây gọi tắt là gói thầu số 15, 18 và 20).

Về nguyên tắc, cơ sở pháp lý cho ý kiến: Ngày 22/02/2023, Bộ Xây dựng đã có ý kiến về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp số 15, 18 và 20 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM tại văn bản số 618/BXD-KTXD (theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2859/BQLDAĐS-DA4). Việc cho ý kiến chỉ số giá xây dựng bổ sung cho các gói thầu số 15, 18 và 20 trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải và hồ sơ gửi kèm văn bản số 2859/BQLDAĐS-DA4, văn bản số 1733/BQLDAĐS-DA4, thông báo kết quả tính toán xác định chỉ số giá tại văn bản số 18/2023/TTTV-TV ngày 23/6/2023 của Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng.

Theo Quyết định số 2115/QĐ-BGTVT ngày 08/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để phê duyệt Dự án là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, chỉ số giá xây dựng gửi xin ý kiến được tính toán trên cơ sở Thông tư số 14/2019/TT-BXD. Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, Bộ Xây dựng có ý kiến đối với chỉ số giá xây dựng gửi kèm văn bản số 1733/BQLDAĐS-DA4.

Về chủ thể thuê đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá: Theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Điều 13 Thông tư số 14/2019/TT-BXD, chủ thể thuê đơn vị tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định để tính toán chỉ số giá xây dựng là Chủ đầu tư. Theo hồ sơ gửi kèm văn bản số 1733/BQLDAĐS-DA4, chủ thể thuê đơn vị tư vấn tính toán chỉ số giá xây dựng là nhà thầu thi công xây dựng. Do đó, đề nghị Chủ đầu tư rà soát, thực hiện việc tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng đúng quy định nêu trên.

Về tổ chức, cá nhân xác định chỉ số giá: Đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng là Trung tâm tư vấn Kinh tế xây dựng (sau đây viết tắt là tư vấn) có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

Chủ trì xác định chỉ số giá xây dựng là ông Nguyễn Đức Thịnh có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng phù hợp với công việc thực hiện.

Về sự phù hợp của nguồn dữ liệu tính toán và phương pháp xác định

Về nguồn dữ liệu tính toán: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng các loại bậc thợ chủ yếu của gói thầu sử dụng để xác định chỉ số giá nhân công xây dựng căn cứ theo các Quyết định công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận tương ứng với từng thời điểm tính toán trên cơ sở hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Về tỷ trọng, cơ cấu chi phí để xác định chỉ số giá: Tỷ trọng chi phí nhân công được tư vấn xác định trên cơ sở dự toán gói thầu được duyệt. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải căn cứ nội dung hợp đồng thi công đã ký, điều kiện cụ thể của gói thầu, kiểm soát chặt chẽ tỷ trọng chi phí nhân công do tư vấn xác định đảm bảo phù hợp để điều chỉnh giá hợp đồng.

Chủ đầu tư rà soát cơ cấu chi phí để xác định chỉ số giá gói thầu số 10 cho phù hợp quy định tại khoản 6 Điều 8 và chịu trách nhiệm về việc áp dụng theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Về phương pháp xác định chỉ số giá: Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được đơn vị tư vấn sử dụng để tính toán theo quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Về thời điểm gốc và thời điểm tính toán: Tại ĐKC 35.1 Hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 15, 18, 20 đã ký, các bên đã thỏa thuận “thời điểm gốc/thời điểm tính toán được xác định trong khoảng 28 ngày trước ngày đóng thầu/trước ngày nộp hồ sơ thanh toán theo quy định trong hợp đồng”. Theo thuyết minh của đơn vị tư vấn, thời điểm gốc/thời điểm tính toán chỉ số giá xây dựng là các khoảng thời gian xác định.

Theo kết quả tính toán chỉ số giá xây dựng của đơn vị tư vấn, việc tính toán chỉ số giá xây dựng có những thời điểm cách nhau tới 2÷3 tháng, cá biệt có những thời điểm cách nhau tới 5 tháng.

Do đó, đề nghị Chủ đầu tư rà soát để quyết định thời điểm gốc, thời điểm tính toán chỉ số giá xây dựng đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD, hợp đồng đã ký và phụ lục hợp đồng (nếu có), đảm bảo kết quả tính toán chỉ số giá đủ điều kiện, phù hợp để thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng lưu ý một số nội dung sau: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự hợp lý của hồ sơ xin ý kiến; về sự phù hợp của giá nhân công; về trị số chỉ số giá xin ý kiến; về sự phù hợp của các yếu tố này với nội dung hợp đồng các bên đã ký; sự phù hợp của các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, gói thầu và các quy định của pháp luật sử dụng để xác định chỉ số giá xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến tại nêu trên, ý kiến của đơn vị tư vấn tại văn bản số 18/2023/TTTV-TV, Chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện chỉ số giá trên nguyên tắc chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic về căn cứ, cơ sở tính toán giữa các gói thầu và tại các thời điểm xác định chỉ số giá các gói thầu; đảm bảo đúng quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng áp dụng cho Dự án, gói thầu và quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BXD.

Căn cứ các ý kiến nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 687/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)